Pravidla

Pravidla soutěže o sety Morphosis Ultimate Care
při představení nových kolekcí trendů Framesi podzim - zima 2018/2019

Tento text obsahuje úplná závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže o sety produktů Framesi Morphosis Ultimate Care, probíhající v rámci představení nových kolekcí účesových trendů Framesi podzim-zima 2018/2019 (dále jen „soutěž“):

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže pořádané na stránce Framesi CZ a SK (https://www.facebook.com/Framesiczask) v rámci sociální sítě Facebook je obchodní společnost Italy Style Linea, s.r.o. se sídlem Opletalova 958/27, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 274 90 254, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Městském soudě v Praze pod sp. zn. C 262731 (dále jen „organizátor“).

2. PODMÍNKY SOUTĚŽE

Svojí účastí v soutěži soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a zavazuje se tyto plně dodržovat. Účastník se do soutěže zapojí tak, že v dále uvedené době konání soutěže vloží svoji soutěžní fotografii pořízenou ve fotokoutku Framesi     do aplikace umístěné na facebookovém profilu organizátora nebo na www.framesi.cz/soutez.

 1. Soutěž probíhá v období ode dne 8. 11. 2018 od 7:00 hod do dne 8. 11. 2018 23:59 hod (dále jen „doba konání soutěže“).
 2. Do soutěže jsou zařazeny všechny fotografie, které jsou v době trvání soutěže odeslány účastníky soutěže prostřednictvím soutěžní aplikace a které jsou pořízeny ve fotokoutku Framesi při akcích představení nových kolekcí trendů.
 3. Vložením fotografie do soutěžní aplikace potvrzuje soutěžící znalost pravidel soutěže a svůj souhlas s těmito pravidly soutěže.
 4. Každý soutěžící se může do soutěže zařadit pouze jednou. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, nebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné a organizátor soutěže není povinen jeho důvody prokazovat.
 5. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:
 1. neodpovídají zadanému tématu soutěže a nejsou vyfoceny ve fotokoutku Framesi na akcích představení nových kolekcí účesových trendů Framesi
 2. obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy
 3. by mohly poškodit dobré jméno organizátora, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví organizátora nebo třetí osoby
 4. u které bylo zjištěno nedodržení jiných podmínek soutěže
 5. nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou
O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje organizátor.
 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
 1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 16 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“).
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi.
 3. Podmínkou účasti v soutěži je vlastní  facebookový či instagramový profil (tzv. stránka) soutěžícího a současně i plnění veškerých pravidel této soutěže, jakož i pravidel pro použití sítě Facebook soutěžícím, kde uvedená pravidla jsou dostupná na adrese: www.facebook.com/terms.php a soutěžící je povinen se s nimi před vstupem do soutěže seznámit.

4. VYHODNOCENÍ A VÝHRA

 1. Organizátor určí ze soutěžících celkem 10 výherců prostřednictvím slosování, které se bude konat dne 9. 11. 2018 v provozovně organizátora soutěže. Zároveň budou vylosováni dva (2) náhradníci. Losování proběhne tak, že papírové štítky s označením jednotlivých soutěžících budou zařazeny do osudí, které bude promícháno a z něhož pověřený pracovník organizátora náhodně vylosuje výherce.
 2. Soutěžící může posílit svoji šanci na výhru: po odeslání fotografie do aplikace soutěže může svůj příspěvek nasdílet také na svou facebookovou stránku, což se projeví v aplikaci soutěže organizátora. Tito soutěžící budou do slosování zapojeni 2x (tedy do soudí budou zařazeni dva jejich papírové štítky).
 3. Výherce se nemůže opakovat. Výhercem se může stát pouze soutěžící splňující všechny podmínky soutěže uvedené v těchto pravidlech soutěže.
 4. Výhrou v soutěži je celkem deset (10) profesionálních setů produktů Morphosis Ultimate Care. Každá sada obsahuje produkty: šampon Morphosis Ultimate Care 500 ml, sérum Maximizer Morphosis Ultimate Care a regenerační ošetření Morphosis Ultimate Care. Každý výherce získává jeden (1) nadepsaný set produktů Morphosis.
 5. Výherce bude o své výhře informován nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení soutěže prostřednictvím elektronické pošty.
 6. V případě, že výherce neodpoví na výzvu ze strany organizátora do sedmi (7) dnů od dne, kdy byl kontaktován, ztrácí nárok na výhru a ta propadá ve prospěch vylosovaného náhradníka.
 7. Výhry budou výhercům soutěže zaslány buď prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, anebo prostřednictvím přepravní společnosti, a to na adresu místa bydliště oznámenou soutěžícím pořadateli, tj. uvedenou ve smlouvě uzavřené s pořadatelem. Výhry budou odeslány do 25. 11. 2018.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA SOUTĚŽÍ

V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel, podvodného získání výhry, porušování pravidel sociální sítě Facebook nebo jednání v rozporu s dobrými mravy si společnost vyhrazuje právo kdykoli soutěž ukončit, pozměnit tyto podmínky, nevydat případné výhry.
 

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Přihlášením do soutěže potvrzují soutěžící, že se seznámili s informací o zpracování jejich osobních údajů organizátorem v souvislosti s touto soutěží. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, fotografie, elektronické identifikační údaje a u výherců rovněž adresa bydliště a telefonní číslo. Správcem osobních údajů je pořadatel. Právním důvodem zpracování osobních údajů je: (i) pro účely realizace soutěže (včetně doručení výher) nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy a (ii) pro účely obhajoby právních nároků správce nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů správce. Osobní údaje soutěžícího se společně s jeho soutěžním příspěvkem bude organizátor jako správce zpracovávat pro účely realizace soutěže po dobu trvání soutěže a pro účely vyhodnocení soutěže a řešení případných právních nároků po dobu čtyř (4) let po skončení soutěže. Osobní údaje soutěžících předává organizátor soutěže zpracovateli, společnosti Více než agentura s.r.o., IČ 068 16 185, která pro soutěž zajišťuje administrativní a technickou podporu facebookové stránky. Soutěžící mají jako subjekty údajů právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu, jakož i právo na přenositelnost údajů. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.
 2. S jakoukoli žádostí o poskytnutí informací ke zpracování osobních údajů účastníka nebo využití práv soutěžícího, nebo v případě pochybností o dodržování povinností při zpracování osobních údajů pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na pořadatele, a to na e-mailové adrese: gdpr@italystyle.cz. Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn kdykoli podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 3. Poskytnutí osobních údajů ze strany soutěžících je smluvním požadavkem a je pro výše uvedené účely povinné. Neposkytnutí osobních údajů má za důsledek nemožnost doručení výhry. Neposkytne-li soutěžící, který se stane výhercem, pořadateli osobní údaje pro účely doručení výhry, nárok výherce na výhru zaniká.
 4. Veškeré další informace týkající se ochrany a zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách organizátora https://www.italystyle.cz/podminky-zpracovani-osobnich-udaju-dle-gdpr/.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito oficiálními pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy organizátora. Tato pravidla jsou návrhem k uzavření smlouvy mezi organizátorem a soutěžícím. Zapojením se do soutěže soutěžící bez výhrad akceptuje tento návrh k uzavření smlouvy a vzniká tak smluvní vztah, jehož obsah je tvořen těmito pravidly. Akceptace s výhradou, a to i taková, která podstatně nemění podmínky návrhu, se nepřipouští, přičemž ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.
 2. Organizátor, resp. pořadatel, neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží, kdy tak není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů. Organizátor ani pořadatel nenese odpovědnost za škodu či jakoukoli újmu způsobenou sníženou dostupností stránek. Organizátor soutěže ani pořadatel soutěže nejsou odpovědní za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky soutěže nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je organizátor oprávněn učinit kdykoli v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. organizátor k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.
 4. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož ani vymáhání účasti v soutěži či výhry právní cestou nejsou možné. Výherce nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno.
 5. Výhry, které si výherci nevyzvednou anebo se je nepodaří odevzdat výherci bez zavinění organizátora či pořadatele, propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.
 6. Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována nebo spravována sociální sítí Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže, a nikoli společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.
 7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.
 8. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@italystyle.cz.
 9. Pravidla soutěže jsou zveřejněna na www.framesi.cz.
 10. Tato pravidla soutěže vstupují v platnost a účinnost dnem 8. 10. 2018.