Zásady ochrany osobních údajů

icon_box_long_green Zásady ochrany osobních údajů

Stručný souhrn

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších  údajů zpracovávaných obchodní společností ITALY STYLE LINEA, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 958/27, 110 00 Praha, identifikační číslo 274 90 254, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 262731 (dále jen „Správce“).

Správce tímto informuje v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), své zákazníky, obchodní partnery, uživatele webových stránek a zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, (dále jen „subjekty údajů“), o provádění zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů.


1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou Správcem zpracovány v rozsahu:
a) v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo

b) které Správce sám shromáždil jinak a zpracovává v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

Webové stránky Správce ani Správcem provozovaný internetový obchod nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let Správce nezpracovává. Správce nemá úmysl předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


2. Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje získané:

 • přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 • prostřednictvím veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

a)  Identifikační údaje

 • Jméno a příjmení, titul
 • Datum narození
 • Elektronické identifikační a síťové údaje (IP adresa, email)

b)  Kontaktní údaje

 • Poštovní adresa
 • Telefonní číslo
 • Ověřovací identifikační údaje včetně údajů přidělených státem

c)   Popisné údaje

 • Popisné a platební údaje (např. bankovní spojení)
 • Elektronické údaje = informace o obchodním chování osoby (cookies)
 • Fotografie a videozáznamy

d)  Další osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo poskytnuté na základě a v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních a pracovněprávních vztahů aj.)


4. Kategorie subjektů osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje následujících kategorií subjektů osobních údajů:

 • zákazník Správce
 • zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání
 • dodavatel zboží a služeb
 • odběratel zboží a služeb
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke Správci

5. Kategorie příjemců osobních údajů

Správce poskytuje zpracovávané osobní údaje výhradně následujícím kategoriím příjemců:

zpracovatelé osobních údajů (zejména osoby zajišťující technický provoz služeb a provozovatelé technologií, které Správce využívá pro své služby, osoby zajišťující dopravu produktů a služeb, osoby zajišťující zabezpečení a integritu služeb Správce         a zabezpečení a integritu webu, marketingové a účetní agentury, inkasní agentury za účelem vymáhání pohledávek Správce, externí advokátní kancelář apod.)
státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy, např. Policie ČR a orgány veřejné správy.


6. Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro následující účely:

jednání o smluvním vztahu a k následnému plnění smlouvy, se kterým se pojí povinnost Správce spravovat uživatelské účty subjektů údajů pro účely poskytování služeb Správcem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené (včetně administrace a provedení plateb, v případě placených služeb)
účely obsažené v rámci poskytnutého souhlasu subjektu údajů
výběrová řízení na volná pracovní místa
plnění právních povinností Správce, které Správci vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. zákonná povinnost archivovat osobní údaje, povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
oprávněné zájmy Správce, např. zasílání obchodních sdělení a jiné formy přímého marketingu (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno kdykoli provést v nastavení služby, pro kterou se subjekt údajů jako uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě e-mailem zaslaným na adresu: gdpr@italystyle.cz), zajištění bezpečnosti webové stránky, ochrana práv Správce (např. vymáhání pohledávek Správce).


7. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce nebo jím smlouvou pověření zpracovatelé. Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a v sídle Správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. pověřenými zaměstnanci  Správcem určených smluvních Zpracovatelů. Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů     v listinné podobě, a to vždy za dodržení veškerých bezpečnostních zásad pro správu     a zpracování osobních údajů.

Za účelem řádného zpracování osobních údajů přijal správce náležitá technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména pak opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož ani k jakémukoli jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být Správcem osobní údaje zpřístupněny, jsou povinny respektovat právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů v rozsahu shodném, jak jsou tyto povinnosti uloženy Správci.


8. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách nebo v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z právních předpisů, minimálně pak po dobu poskytování služeb, nebo po dobu plnění archivačních povinností Správce dle platných právních předpisů.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu pak po dobu trvání souhlasu uděleného subjektem údajů.

Správce je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu potřebnou k vymáhání práv Správce vůči subjektům údajů.


9. Právní důvody zpracování osobních údajů

1.  Správce zpracovává osobní údaje vždy na základě oprávněného právního důvodu, včetně těch případů, kdy je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu subjektu údajů.

2.  V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může Správce zpracovávat osobní údaje, pokud:

 • subjekt údajů udělil Správci souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

10. Práva subjektů údajů

1.  V souladu s čl. 12 GDPR tímto informuje Správce subjekty údajů o jejich následujících právech:

a)  právo svůj Správci udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat;

b)  právo na přístup k osobním údajům, které znamená, že subjekt údajů může Správce kdykoli požádat o vydání potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je Správce bude zpracovávat, zda má subjekt údajů právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Správce osobní údaje získal a zda dochází na základě při zpracování osobních údajů                 k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také má subjekt údajů právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

c)  právo osobní údaje opravit či doplnit, které znamená, že subjekt údajů může Správce kdykoli požádat o opravu či doplnění svých osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;

d)  právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“), které znamená,            že Správce musí vymazat osobní údaje subjektu údajů, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) výmaz ukládá Správci jeho zákonná povinnost.

e)  právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, které znamená, že dokud Správce nevyřeší jakékoli sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů, musí omezit zpracování osobních údajů subjektu údajů tak, že tyto osobní údaje může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

f)  právo vznést námitku či stížnost proti zpracování, které znamená, že subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které Správce zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu jeho oprávněného zájmu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely Správcem dále zpracovávány s tím, že do doby doručení námitky je zpracování osobních údajů zákonné;

g)  další práva stanovená v GDPR a v zákoně o zpracování osobních údajů po nabytí jeho účinnosti, zejména pak právo na podání stížnosti na zpracování osobních údajů a právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého     a osobního života subjektu údajů nebo které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Správce o vysvětlení;
 • požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • je-li žádost subjektu údajů podaná v rozsahu práv dle odstavce 1. shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • nevyhoví-li Správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1., má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, a to na Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.
 • postup subjektu údajů podle odstavce 1. nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem nebo stížností na dozorový úřad přímo.

11. Kontaktní údaje Správce

V případě potřeby jakýchkoli doplňujících informací k těmto zásadám a/nebo ke zpracování osobních údajů Správcem, se subjekty údajů mohou obrátit na Správce, kterého lze kontaktovat prostřednictvím jeho kontaktní osoby Jany Pávkové na emailové adrese: gdpr@italystyle.cz, telefonicky  na  tel. +420 777 714 258,  nebo  písemně  na  adrese provozovny Správce: Na Ostrově 1165, 562 01 Ústí nad Orlicí.
 

Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti subjektu údajů za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností Správce může být veškerá komunikace mezi subjektem údajů a Správcem monitorována.


12. Účinnost Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obchodní společnosti ITALY STYLE LINEA, s.r.o. jsou účinné ode dne 25. 5. 2018.

ITALY STYLE LINEA, s.r.o.  | Správce

verze 2018 / 05

icon_box_long_green Prohlášení o používání cookies

Tyto pravidla používání Cookies se vztahují na současné webové stránky Framesi.cz, jenž využívají plaformu WordPress provozovanou společností Porta Design s.r.o. uvedených pod odkazem „Pravidla používání Cookies“.

Při návštěvě webových stránek využívajících platformu WordPress, se některé informace mohou ukládat ve vašem prohlížeči ve formě „cookie.“ Cookies představují data, typicky malé textové soubory, které webové stránky ukládají do vašeho počítače a uchovávají některé informace a nastavení, které používáte k prohlížení stránek.

Cookies umožňují webovým stránkám fungovat způsobem, jak jste zvyklí je používat. Cookies nám například umožňují přizpůsobit webové stránky tak, aby lépe odpovídaly vašim zájmům a preferencím, nebo uložit vaše heslo, takže ho nemusíte znovu zadávat pokaždé při návštěvě našich stránek. Je obecným pravidlem, že nikdy neshromažďujeme vaše osobní údaje prostřednictvím cookies, aniž nám poskytnete svůj výslovný souhlas.

JAK SE DĚLÍ COOKIES 

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na: 

 1. Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější. 
 2. Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů. 

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na: 

 1. Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče
 2. Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto: 

 1. Technické – tyto cookies jsou potřeba kvůli správnému fungování webu, bezpečnosti, správnému zobrazování na počítači nebo na mobilu, fungujícímu vyplňování i odesílání formulářů a podobně. Technické cookies nelze vypnout, protože by web dál nefungoval správně.
 2. Analytické a výkonnostní – analytické a výkonnostní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky optimalizovat, aby více odpovídaly tomu, co lidé na webu dělají.
 3. Personalizované a reklamní – díky použití personalizovaných souborů cookie se vás dokola nebudeme muset ptát na ty stejné informace nebo vám budeme moc nabízet produkty podle vašich zájmů nebo upravovat obsah webu přímo vám na míru. Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom vám mohli připomenout nabídky, které jste si prohlíželi na našich stránkách i jinde na internetu: na Facebooku, na Googlu nebo třeba na Seznamu. Díky tomuto souhlasu neuvidíte více reklam, ale uvidíte hlavně reklamy, které odpovídají vašemu hledání. Souhlas s těmito cookies lze kdykoliv odvolat.

K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME 

Na našem webu používáme tyto cookies: 

 1. Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod. 
 2. Google Tag Manager – služba slouží pouze pro snadnou správu měřících kódů, sama žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data. Podmínky zpracování dat službou Google Tag Manager.
 3. Google Analytics – třetí strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google Analytics.
 4. Google Ads – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou Ads.
 5. Sklik – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik.
 6. Facebook Pixel – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou Facebook.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

JAK LZE UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Vymazání 

Vymazat můžete cookies ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno “Historii“ navštívených stránek.

Blokování 

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. V takovém případě bude, ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách https://www.aboutcookies.org/.

TENTO WEB POUŽÍVÁ GOOGLE ANALYTICS 

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. 

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: 

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google, 
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), 
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat), 
 • user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id je používáme řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu. 

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

JAK ZAKÁZAT SLEDOVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Dne 21. prosince 2021