Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnost ITALY STYLE LINEA, s.r.o.
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00,
identifikační číslo: 274 90 254,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 262731,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu určeného výhradně pro profesionály – podnikatele, jenž je umístěn na internetové adrese

www.ItalyStyle.cz


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ITALY STYLE LINEA, s.r.o., se sídlem v Praze 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ110 00, identifikační číslo 274 90 254, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 262731, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením        § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ItalyStyle.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.3. Obchodní podmínky se vztahují výhradně na uzavření kupních smluv s kupujícími, kteří nejsou spotřebiteli, tj. s kupujícími, kteří jsou podnikateli, právnickou osobou, nebo takovou fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení  obchodních podmínek  jsou  nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém. 

1.6. Znění  obchodních  podmínek může prodávající měnit  či  doplňovat.  Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce, nebo za podmínek dále uvedených i bez registrace, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží z internetového obchodu (dále jen „uživatelský účet“). 

2.2. Kupující získá přístup do uživatelského účtu prostřednictvím prodávajícího, který si ověří platnost a obor živnostenského oprávnění kupujícího. Kupující je povinen uvádět správně      a pravdivě všechny údaje a informovat prodávajícího o jejich změně, nebo si údaje aktualizovat sám. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) v její aktuální sazbě a včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Veškeré informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno     v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, tj. objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

§  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

§  informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené                   v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícího potvrdí kupujícímu její přijetí, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se      s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se       s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či elektronickou poštou).

3.8. Návrh kupní smlouvy ve formě odeslané objednávky má platnost patnáct (15) dnů.

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.11. Jakkoli pozměněná nabídka se automaticky považuje za nový návrh kupní smlouvy       a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až její výslovnou akceptací kupujícím prostřednictvím elektronické pošty. 

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.13. Kupující není oprávněn zrušit svojí objednávku.

3.14. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze pro dobu nutnou pro její vyřízení. Měnit objednávku a opravovat chyby je možno nejdéle do okamžiku předání zboží k odeslání. 

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku, kdy kupující za zboží platí až při převzetí poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště, a to v místě určeném kupujícím v objednávce; za platbu tímto způsobem jsou prodávajícím účtovány kupujícímu náklady prodávajícího spojené s dobírkou.

b) bezhotovostně platební kartou přes platební bránu GP WEBPAY, která umožňuje platby tuzemskými i zahraničními kartami asociací MasterCard, VISA a Diners Club. Za tuto bezhotovostní platbu banka kupujícímu neúčtuje žádné poplatky navíc. Uvedený způsob je považován za zálohovou platbu na kupní cenu zboží.

c) bezhotovostně platbou předem na účet: převodem na bankovní účet prodávajícího, číslo účtu: 43–8141990227/0100, účet veden u Komerční banky a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Uvedený způsob je považován za zálohovou platbu na kupní cenu zboží.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také expediční náklady prodávajícího a poštovné ve výši stanovené dle ceníku poskytovatele poštovních služeb v sazbách platných v době expedice zboží, které jsou oznámeny v ceníku, který je v aktuální podobě zveřejněn na internetových stránkách www.beautyonline.cz. V případě nákupu zboží v hodnotě v částce 2.000 Kč a vyšší neplatí kupující expediční náklady ani poštovné.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před dodáním zboží kupujícímu. 

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (odst. 3.7. a odst. 3.11.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající vystaví k platbám prováděným na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a cena zboží v internetovém obchodě vždy zahrnuje DPH v aktuální zákonné sazbě. Daňový doklad prodávající zašle kupujícímu spolu se zbožím. V individuálních případech prodávající zašle kupujícímu daňový doklad e-mailem.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

Kupující není oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.


6. Doprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku       od přepravce převzít.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117            a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům vyplývajícím z právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na následujících adresách      a kontaktech:

§  písemně na adresu provozovny prodávajícího: ITALY STYLE LINEA, s.r.o.,                    Na Ostrově 1165, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01

(telefonní kontakty:  +420 465 539 051, +420 777 714 244, +420 602 378 476)

§  e-mailem na adresu elektronické pošty prodávajícího: eshop@ItalyStyle.cz.

§  faxem na telefonní číslo: +420 465 539 127

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího jeho oznámení o reklamaci.

7.5. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího         za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího, který nedílnou přílohou obchodních podmínek, a který je shodně jako tyto obchodní podmínky dostupný na stránkách www.ItalyStyle.cz.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající tímto výslovně uplatňuje ke zboží výhradu vlastnického práva až do doby jeho zaplacení             dle ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Kupující uzavřením kupní smlouvy uvedenou výhradu přijímá.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště/místa dodání, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu v případě vrácení platby, datum narození a  jeho identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů            v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo             v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

§  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

§  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Kupující může kdykoli požádat o změnu svých údajů, nebo požádat o jejich vymazání, a to písemně, e-mailem nebo faxem, podané na kontakty prodávajícího uvedené v odst. 5.3. obchodních podmínek.

 

10. Zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

 

11. Doručování

11.1. Jakákoli podání a oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, musí být doručena druhé smluvní straně poštou formou doporučeného dopisu, není-li v těchto obchodních podmínkách nebo v kupní smlouvě stanoveno výslovně jinak.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 

12. Autorská práva     

Veškerý obsah e-shopu a obchodních podmínek je chráněn autorskými právy prodávajícího a jeho kopírování bez souhlasu majitele prodávajícího není dovoleno.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud závazkový právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že se jejich smluvní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností konkrétního ustanovení obchodních podmínek není dotčena platnost ostatních jejich ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Přílohou obchodních podmínek je reklamační řád.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

§  adresa pro doručování:  ITALY STYLE LINEA, s.r.o.,

Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, PSČ 562 01

§  adresa elektronické pošty: eshop@ItalyStyle.cz

§  kontaktní linka e-shopu: +420 778 545 353

§  telefonní spojení: +420 465 539 051, +420 777 714 244, +420 602 378 476

§  fax: +420 465 539 127

        

V Praze, dne 1. 8. 2016                                                                  

 
ITALY STYLE LINEA, s.r.o.

__________________________________________________________________________
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY V DOC KE STAŽENÍ
OBCHODNÍ PODMÍNKY V PDF KE STAŽENÍ